This website requires cookies to provide all of its features. By using our website, you agree to our use of cookies - Přečtěte si více - Uzavření

OCHRANA ÚDAJŮ

OCHRANA ÚDAJŮ

v souvislosti s webovým e-shopem působícím pod názvem domény www.pneuapp.cz

1.Účel a účinnost těchto pravidel

Účelem těchto pravidel je, definovat pravidla a podmínky, v rámci kterých Gumiapp Zrt. (dále jako „Gumiapp“), jako správce údajů může zpracovávat informace vztahující se na jakoukoliv osobu, která navštíví webový e-shop působící pod názvem domény www.pneuapp.cz (dále jako: „Webový e-shop”) (a dále jako: „Klient”), a aby informoval Klienty o podrobnostech zmiňovaného zpracování údajů.

Gumiapp o Klientovi resp. na něj se vztahující, pro účely určené v bodě 4. těchto pravidel shromažďuje a zpracovává, a ve svých evidencích (včetně evidencí vedených v písemné, tištěné a elektronické podobě) uchovává informace uvedené v bodě těchto pravidel (včetně osobních údajů). AKH se zavázala pro ochranu osobních údajů a soulad s příslušnými právními předpisy ochrany údajů, včetně souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a rady č. 2016/679 (EU) o ochraně osobních údajů fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů a o volném toku těchto údajů, a o zrušení Směrnice č. 95/46/ES (Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jako: „GDPR”).

Tento dokument upravuje zpracování osobních údajů Klientů prostřednictvím Gumiapp v souvislosti s používáním Webového e-shopu, a účinnost pravidel se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří se účastní provozování a údržby Webového e-shopu, včetně funkcionářů a ředitelů.

2.Kdo je provozovatelem údajů v souvislosti s Webovým e-shopem?

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaných na základě těchto pravidel je provozovatelem údajů:

Název: Gumiapp Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Sídlo: 1133 Budapest, Esztergomi ut 2. 2/4
DIČ: 26706249-2-41
Webová stránka: www.pneuapp.cz
E-mailová adresa: info@pneuapp.cz

Název: AKH pneu CZ s.r.o.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00.
DIČ: 292 89 611
Telefonní číslo: 731 000 112
E-mailová adresa: info@1pneu.eu


Gumiapp a AKH neurčil funkcionáře pro ochranu údajů, protože v souvislosti s jeho působením není povinný.

Rozdělení jejich odpovědnosti mezi Gumiapp a AKH za plnění jejich povinností vyplývajících z GDPR, zejména s ohledem na výkon jejich práv a poskytování informací o správě údajů subjektům údajů, se řídilo dohodou v tomto smyslu.

Obsah dohody lze shrnout takto:

Úkoly a odpovědnosti Gumiapp:

-informování subjektů údajů, zejména poskytováním informací o zpracování osobních údajů;

-shromažďování dat během provozu internetového obchodu;

-přenos dat do AKH v souvislosti s plněním objednávek;

-správa příspěvků zúčastněných stran, pokud je založena správa dat;

-podpora AKH v souvislosti s výkonem práv subjektů údajů.

Povinnosti a odpovědnosti AKH:

-správa dat pro objednávky zadané v internetovém obchodě;

-přijímání a zpracování žádostí a žádostí týkajících se výkonu práv subjektů údajů.

3.Jaké údaje shromažďujeme v souvislosti s používáním Webového e-shopu?

Gumiapp a AKH v souvislosti s používáním Webového e-shopu shromažďuje a zpracovává údaje vztahující se na následující Klienty (zadání těchto osobních údajů je potřebné pro uzavření a plnění smlouvy mezi AKH a Klientem, a plnění závazků AKH vyplývajících z právní předpisů - v případě že Klient nezadá tyto údaje, AKH není schopen dodat zakoupený produkt Klientovi):

 • uživatelské jméno;

 • heslo;

 • e-mailová adresa;

 • celé jméno;

 • dodací adresa;

 • fakturační adresa (pokud je odlišná);

 • zakoupené produkty;

 • datum/čas nákupu;

 • datum/čas dodání;

V zájmu toho, aby Gumiapp a AKH mohl poskytnout uživatelský zážitek ušitý na míru a mohl poskytovat zboží vhodnější nárokům Klienta, může zpracovávat níže uvedené údaje Klientů, pokud Klienti tyto údaje zadají při registraci do Webového e-shopu (zadání těchto údajů je zcela dobrovolné a jsou kdykoliv smazatelné):

 • pohlaví;

 • adresa bydliště;

 • telefonní číslo;

 • evidenční číslo motorového vozidla;

 • počet kilometrů ujetých ročně;

 • průměrné rozdělení místa používání vozidla (procentuální poměr: město – dálnice);

 • styl jízdy (procentuální poměr: pomalý – rychlý);

 • nejdůležitější faktor z hlediska rozhodování během nákupu (zlevněná cena, poměr ceny a výkonu, kvalita, jiné);

 • věrnost ke značce (ano/ne);

 • značka, typ, série a rok výroby auta;

4.Co je účelem zpracování údajů?

V souvislosti s používáním Webového e-shopu Gumiapp a AKH může zpracovávat údaje Klientů pro následující účely:

 • Provedení a plnění koupě-prodeje smluv vztahující se na produkty nabízené na Webovém e-shopu;

 • Poskytování uživatelského zážitku šitého na míru Klienta s vytvořením profilu v omezené míře, na základě údajů zadaných dobrovolně Klientem (a v každém případě s podmínkou, že Klient souhlasil s příslušnou činností zpracování údajů); díky zmíněné tvorbě profilu, kdy Klient ve Webovém e-shopu vyhledává produkty, systém zobrazuje produkty adekvátně profilu Klienta na seznamu vyhledávaných věcí a doporučených produktů na nápaditém umístění; avšak tvorbu profilu v žádném případě nevyužíváme pro účely automatizovaného rozhodování souvisejícího s Klientem;

 • Pro účely získávání přímého obchodu, a také zejména pro účely posílání elektronických informačních listů pro Klienty, kteří souhlasili s uvedenou činností při zpracování údajů.

5.Co je právním základem zpracování údajů?

Právní základ zpracování osobních údajů Klienta podle těchto pravidel:

 • V souvislosti s prvním bodem výše uvedeného bodu č. 4.: skutečnost, že zpracování údajů je třeba (I) k plnění kupní smlouvy mezi Klientem a Gumiapp a AKH, a pro uskutečnění kroků na žádost Klienta před uzavření smlouvy podle odst. (1) b) článku 6. GDPR, a k souladu (II) s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů existujících ve vztahu k AKH (a tak zejména účetním, daňovým předpisům a předpisům ochrany spotřebitelů);

 • Ve smyslu druhé a třetí hlavičky výše uvedené 4. části: informovaný souhlas Kupujícího na základě bodu (1) a) čl. 6. GDPR, a na základě odst. (2) část 7. Sbírky zákonů č. 480/2004 o některých službách informované společnosti.

6.Kdo může mít přístup k údajům zpracovaných v souvislosti s Webovým e-shopem?

Na základě těchto pravidel k osobním údajům zpracovávaným u Gumiapp a AKH mají přístup následující osoby (dle aktuálních změn):

Gumiapp:

 • provozní úsek

 • úsek marketingu

AKH:

 • provozní úsek

 • úsek odbytu

 • úsek IT.

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaných na základě těchto pravidel se Gumiapp a AKH považuje za výlučné provozovatele. Gumiapp a AKH osobní údaje zpracovávané na základě těchto pravidel nepostupuje žádnému třetímu provozovateli údajů nebo zprostředkovateli údajů s výjimkou spřízněných podniků AKH a logistického přepravce, ohledně času, využívaného prostřednictvím AKH za účelem dodání produktů zakoupených ve Webovém e-shopu klientovi].

7.Z jakého zdroje pocházejí shromažďované údaje?

Gumiapp a AKH na základě těchto pravidel shromažďuje osobní údaje přímo od Klienta.

8.Jak dlouho zpracovává Gumiapp a AKH osobní údaje Klientů?

Osobní údaje Klientů může Gumiapp a AKH zpracovávat od data registrace na webové stránce Webového e-shopu do uplynutí promlčecí doby určené v příslušných občanskoprávních předpisech (obvykle 3 roky), daňových právních předpisů (obvykle 10 roků) a účetních předpisech (obvykle 3 roky) a v předpisech pro ochranu spotřebitelů, ale maximálně po dobu potřebnou pro účely zpracování údajů určeného v bodě 4. výše. Před uplynutím výše uvedených dob Klient může požadovat vymazání svých osobních údajů podle náležitostí uvedených v bodě 9. níže. Dále Klient bez omezení a odůvodnění a bez toho, že v souvislosti s tím by vznikly jakékoliv náklady, může kdykoliv uvést, že nadále nesouhlasí se zpracováním svých údajů za účelem přímého získávání obchodu. V takovém případě osobní údaje Klienta nejsou následně použitelné pro výše uvedený účel.

9.Jaká opatření uskuteční Gumiapp a AKH v zájmu ochrany bezpečnosti údajů?

Udržování bezpečnosti dat znamená, že zaručují důvěrnost, neporušenost a dostupnost osobních údajů (na povolené účely). Důvěrnost znamená, že k údajům mají přístup pouze ti, kteří jsou oprávněni je použít. Neporušenost znamená, že údaje musí být přesné a adekvátní k účelům zpracování údajů. Dostupnost znamená, že k tomu zmocnění uživatelé musí být schopni toho, aby měli přístup k údajům, pokud to potřebují v zájmu povoleného účelu.

Adekvátně výše uvedeným Gumiapp a AKH zabezpečuje, aby proti neoprávněnému a nepovolenému zpracování osobních údajů, dále proti náhodné ztrátě nebo poškození Osobních Údajů provedli vhodná opatření. Tyto principy provádějí takovým způsobem, že použijí vhodné hardwarové a softwarové bezpečnostní opatření (včetně fyzické vstupní a systémové přístupové kontroly, zámky, poplašná zařízení, firewall atd.) Gumiapp a AKH používá adekvátní postupy a technologie v zájmu toho, aby zajišťoval ochranu osobních údajů od jejich shromažďování až po jejich výmaz. AKH osobní údaje Klienta zpracovávané na základě těchto pravidel zpracovává důvěrně, a ty nezveřejňuje žádné třetí straně s výjimkou, pokud takové zveřejnění předpisuje právní předpis, a nebo to Klient pro každý případ výslovně povolí.

10.Jaká práva a právní opravné prostředky mají Klienti v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů prostřednictvím Gumiapp a AKH?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím Gumiapp a AKH na základě těchto pravidel může Klient uplatnit následující práva:

 1. Právo k přístupu: Klient může od Gumiapp a AKH požadovat zpětnou vazbu vztahující se na to, zda probíhá zpracování jeho osobních údajů, a pokud probíhá takové zpracování údajů, je oprávněn, aby k osobním údajům a k informacím týkajícím se jejich zpracování měl možnost nahlédnout. Na jeho žádost Gumiapp a AKH dá k dispozici kopii osobních údajů tvořících předmět zpracování údajů. Za další kopie požadované Klientem Gumiapp a AKH účtuje poplatek v reálné míře zakládající se na administrativních nákladech.

 1. Právo na opravu: Klient je oprávněn k tomu, aby Gumiapp a AKH bez zbytečného prodlení opravil na něj se vztahující nepřesné osobní údaje. Klient je dále oprávněn, požadovat doplnění chybějících osobních údajů popř. jiných, během doplňujícího prohlášení.

 1. Právo na vymazání („právo na uvedení do zapomnění“): Klient je oprávněn k tomu, aby Gumiapp a AKH na jeho žádost bez zbytečného prodlení vymazal na něj se vztahující osobní údaj, a AKH je povinen bez zbytečného prodlení vymazat osobní údaje vztahující se k dotyčnému. Avšak Klient nemůže žádat vymazání svých osobních údajů, pokud zpracování údajů je třeba k plnění závazku podle aplikovaného práva, kde závazek předepisuje zpracování osobních údajů, nebo k předložení, uplatnění, resp. ochraně právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování údajů: Klient je oprávněn, aby na jeho žádost Gumiapp a AKH omezila zpracování údajů, pokud se splní některá z níže uvedených náležitostí: (a) Klient pochybuje o přesnosti osobních údajů, v tomto případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje, aby Gumiapp a AKH zkontroloval přesnost osobních údajů; (b) zpracování údajů je protiprávní a Klient nesouhlasí s výmazem údajů, a místo toho žádá omezení jejich použití; (c) AKH už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale Klient je požaduje pro předložení, uplatnění nebo ochranu právních nároků.

 1. Právo na přenositelnost údajů: Klient je oprávněn, aby na něj se vztahující, ním pro Gumiapp a AKH poskytnuté osobní údaje dostal v členěném, používaném širokém okruhu, počítačem čitelného formátu, dále je oprávněn, aby tyto údaje předal dalšímu provozovateli údajů, aniž by tomu Gumiapp a AKH zabránil.

 1. Právo na protest: Pokud zpracování osobních údajů probíhá v zájmu přímého získávání obchodu, je Klient oprávněn, kdykoliv protestovat proti zpracování na něj se vztahujících osobních údajů za tímto účelem, včetně vytvoření profilu, pokud to souvisí s přímým získáváním obchodu.

 1. Právo na zpět vzetí souhlasu: Klient je kdykoliv oprávněn vzít zpět svůj souhlas se zpracováním údajů, pro které byl souhlas nutný, s výjimkou případů, kdy zpracování údajů je potřebné k vyhovění právním povinnostem, k předložení, uplatnění, nebo k ochraně právních nároků.

Jakýkoliv požadavek, včetně jakékoliv žádosti týkající se přístupu k osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování údajů a / nebo na protestování proti zpracování údajů, je třeba adresovat na prvotní kontaktní osobu Gumiapp a AKH uvedenou v bodě 2. výše. Všechna právní prohlášení a žádosti týkající se uplatnění práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné uskutečnit (I) elektronicky, e-mailem, nebo modifikací adekvátních nastavení nacházejících se v části osobní profil Webového e-shopu, resp. (II) písemně. V závislosti na případu musí žádost obsahovat všechny relevantní skutečnosti a okolnosti potřebné pro identifikaci případu. Požadavky a žádosti Gumiapp a AKH pečlivě vyšetří a obvykle odpoví do 15 dnů.

V případě porušení práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů může Klient podat stížnost na Czech Office for Personal Data Protection (Pplk. Sochora 27, Prague 7, Postal Code 170 00, tel.: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, web page: https://www.uoou.cz.), nebo na inspekční orgán členského státu podle příslušného bydliště, pracoviště Klienta, resp. dle místa údajného porušení práv. Dále může Klient zahájit řízení proti Gumiapp a AKH před příslušným soudem (včetně krajského soudu v příslušném bydlišti Klienta), nebo u soudu členského státu podle místního bydliště a může uplatnit účinný soudně právní opravný prostředek.

V každém případě se doporučuje, aby Klient před tím, než vyhledá úřady, svou stížnost nebo žádost nejprve podstoupil na Gumiapp a AKH, aby bylo možné případný problém odstranit.

11.Různá ustanovení

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 8. srpna 2019 a zůstávají v platnosti do zpět vzetí prostřednictvím Gumiapp a AKH nebo do pozměnění jinými pravidly. Gumiapp a AKH je povinen tato pravidla pravidelně revidovat a v daném případě pozměnit adekvátně změnám okolností.

INFORMACE O COOKIES

Můžeme také shromažďovat informace o výsledku vašich vyhledávání pomocí cookies. Cookies jsou malé datové balíčky, které jsou umístěny na počítači, telefonu nebo tabletu uživatele a umožňují uživateli snadněji komunikovat a provádět interakci s našimi webovými stránkami. Kromě toho nás informují o návycích návštěvníků webu. Naše webové stránky používají cookies, aby vám poskytly maximální zážitek z prohlížení a zlepšily funkčnost a fungování webových stránek. Další část našeho průvodce soubory cookie poskytuje jasné a srozumitelné informace o cílech cookies, které používáme.

schválit soubory cookies

Soubory cookie umístíme do vašeho počítače, telefonu nebo tabletu pouze po vašem schválení. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich webových stránek po zobrazení kontextového okna cookie, s výjimkou návštěvy této stránky s informacemi o souborech cookies, souhlasíte s umístěním souborů cookie do počítače, telefonu nebo tabletu způsobem a pro účely popsané v této politice. Pokud si nepřejete, aby soubory cookie připojené k našim webovým stránkám byly umístěny ve vašem počítači, telefonu nebo tabletu, nepoužívejte naše webové stránky. I když zpočátku přispíváte k používání našich souborů cookie, můžete se kdykoli rozhodnout zakázat a odstranit soubory cookie v nastavení webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez použití cookies nebudete mít přístup k mnoha funkcím, které usnadňují procházení nebo že některé naše služby nemusí fungovat správně.

Správa nastavení souborů cookies

Nastavení cookies můžete změnit prostřednictvím svého prohlížeče. Můžete například zakázat používání cookies aktivací v prohlížeči nastavením, které vám umožní odmítnout všechny nebo určité cookies. Tato nastavení jsou obvykle k dispozici v nabídce „Preferences“ nebo „Nastavení“ prohlížeče. V tomto ohledu mohou být užitečné následující odkazy:

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer: Navštivte stránku http://support.microsoft.com , a do vyhledávače zadejte "cookies"

• Safari: Navštivte stránku http://www.apple.com/support/ , a do vyhledávače zadejte "cookies"

TYPY COOKIES

Soubory cookie mohou být platné během pracovního postupu nebo mohou být konstantním souborem cookie a rozlišovat soubory cookie od první strany nebo třetích stran. Níže vysvětlíme, co tyto termíny znamenají pro lepší pochopení cookies, které používáme, a proč je používáme.

soubory cookie, které jsou platné během relace procházení

Soubory cookie, které jsou platné během relace procházení, umožňují rozpoznat během návštěvy webové stránky, takže si můžete pamatovat jakékoli změny stránky nebo výběr ze stránky na stránku. Tyto cookies vám umožňují rychle a snadno procházet mnoho stránek webu, aniž byste se museli identifikovat nebo opakovat procesy na každé stránce, kterou navštívíte. Soubory cookie platné během relace procházení jsou dočasné a vyprší, jakmile zavřete prohlížeč nebo opustíte stránku.

konstantní cookies

Trvalé soubory cookie jsou soubory cookie, které zůstávají „konstantní“ na vašem počítači po určitou dobu po vypršení procesu procházení, což uživatelům umožňuje vyvolat jejich preference nebo akce během pozdější návštěvy webu.

soubory cookie online služeb

Cookies online služeb jsou uloženy na serverech společnosti Sigmanet Kft. Cookies třetích stran Cookies třetích stran nejsou uloženy na serverech provozovaných společností Sigmanet Kft. Tyto cookies jsou také uloženy na vašem počítači, telefonu, tabletu při návštěvě webu. Soubory služby Google Analytics jsou nutné ke sledování stránky a poskytování informací o způsobu používání webu. Tyto informace využíváme k tvorbě statistik a dalšímu rozvoji portálu. Soubory služby Google Analytics ukládají informace v anonymní podobě, například počet návštěvníků stránky nebo zobrazení stránek. Tyto soubory jsou nastaveny službou Google Analytics. Další informace naleznete na adrese http://www.google.com/analytics

Více informací o cookies, včetně prohlížení, manipulace a mazání cookies, naleznete na stránce www.allaboutcookies.org . Chcete-li na všech stránkách zakázat sledování služby Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Jak rychle dodáváme a jak zaplatit?

Objednané pneumatiky jsou zabaleny a předány kurýrovi již tentýž den, a díky tomu můžete převzít své nové pneumatiky do 72 hodin.

Kupní cenu pneumatik můžete zaplatit v době dodání kurýrovi, žádné náklady na dopravu se neúčtují.